OWSU

I. Obowiązywanie
 1. Niniejsze Ogólne Warunki Świadczenia Usług, zwane dalej OWŚU, mają zastosowanie wyłącznie do świadczenia usług spedycyjnych przez NAUTIQUS spółkę z ograniczoną odpowiedzialnością (zwaną dalej NAUTIQUS) z siedzibą w Gdyni na rzecz i zlecenie kontrahentów, zarówno osób fizycznych, osób prawnych, jak i jednostek organizacyjnych niebędących  osobami prawnymi, zwanych dalej Klientem. Warunki te dotyczą bez wyjątku wszystkich przyszłych relacji handlowych nawiązanych przez NAUTIQUS z Klientami. Będą one wyłączone jedynie w przypadku odrębnego pisemnego uzgodnienia warunków  realizacji danej usługi ustalonego przez NAUTIQUS w porozumieniu z osobą uprawnioną do reprezentacji danego Klienta.
 2. NAUTIQUS świadczy usługi spedycyjne, których istota polega na: realizacji spedycji morskiej i lądowej, świadczeniu usług logistycznych, odpraw celnych, pośrednictwie w uzyskiwaniu certyfikatów urzędowych, pośrednictwie w ubezpieczaniu towarów w transporcie morskim i lądowym, frachtowaniu statków i innych środków transportu, uczestnictwa w przeprowadzaniu kontroli, weryfikacji stanu kontenerów morskich, oraz świadczeniu wszelkich usług dodatkowych niezbędnych w związku z transportem towarów. NAUTIQUS oświadcza, że w ramach umowy spedycji nie wykonuje samodzielnie przewozu, o którym mowa w art. 800 ustawy z dnia 23 kwietnia 1964r. Kodeks cywilny (tj. Dz.U. z 2017r., poz. 459 ze zm.).
 3. NAUTIQUS zobowiązuje się względem Klienta do:
  1. wykonywania obowiązków z najwyższą starannością,
  2. wykonywania obowiązków z poszanowaniem zasady równości stron,
  3. wykonywania obowiązków z uwzględnieniem zawodowego charakteru prowadzonej działalności,
  4. informowania go o mogących powstać lub o powstałych odstępstwach podczas wykonywania zlecenia,
  5. dbania o bezpieczeństwo przesyłek,
  6. minimalizowania kosztów jakie mogą powstać w związku z transportem ładunku, a na które ma wpływ NAUTIQUS.
 4. Wszelkie zmiany niniejszych OWŚU mogą być dokonywane jedynie w drodze odrębnej umowy, zawartej z danym Klientem w formie pisemnej, pod rygorem nieważności. Wypowiedzenia, a także inne oświadczenia woli i wiedzy wynikające z nawiązanego przez strony stosunku prawnego, wymagają dla swej ważności formy pisemnej. Uzgodnione zmiany modyfikujące niniejsze OWŚU mają zastosowanie tylko i wyłącznie do określonego przez strony zakresu świadczenia usług. Wszelkie zmiany OWŚU wchodzą w życie z dniem podpisania z Klientem porozumienia lub umowy.
 5. Nautiqus prowadzi działalność w oparciu o system informatyczny STORM służący do obsługi spedycji, do którego Klient otrzyma dostęp, a co za tym idzie zindywidualizowane hasło oraz login.
 6. Wszelkie stosunki prawne nawiązane między stronami, podlegają wyłącznie obowiązującym przepisom prawa polskiego, w szczególności odpowiednim przepisom ustawy z dnia 23 kwietnia 1964r. Kodeks cywilny (t.j. Dz.U. z 2017r., poz. 459 ze zm.).
 7. Jeżeli którekolwiek z postanowień niniejszych OWŚU zostanie uznane za nieważne, niedozwolone lub niewykonalne z jakiegokolwiek powodu, nie wpłynie to na ważność pozostałych postanowień ogólnych warunków świadczenia usług. W przypadku uznania za nieważny, niedozwolony lub niewykonalny, któregokolwiek zapisu strony zobowiązane są do wprowadzenia w to miejsce ważnego postanowienia, o treści jak najbardziej zbliżonej do obopólnego zamierzenia stron.
II. Zawieranie umów, udzielanie informacji, świadczenie usług przez podmioty trzecie, wykonanie
 1. Termin związania ofertą NAUTIQUS jest każdorazowo wskazany w jednostkowej ofercie skierowanej do Klienta.
 2. Treść i zakres każdorazowego zlecenia jest co do zasady zawsze potwierdzana pisemnie lub droga elektroniczną przez NAUTIQUS z chwilą jego przyjęcia, na adres elektroniczny wskazany przez Klienta. Każda modyfikacja złożonego NAUTIQUS zlecenia, wymaga dla swej ważności potwierdzenia pisemnego lub przesłanego w formie elektronicznej, stąd NAUTIQUS nie jest odpowiedzialny za następstwa błędów i nieporozumień wynikłych w związku z otrzymaniem jakichkolwiek wytycznych w formie ustnej lub telefonicznej. NAUTIQUS ustala metody i sposób świadczenia usług w uzgodnieniu z Klientem, w oparciu o: posiadaną fachową wiedzę, odnośne standardy, normy, metodyki, zwyczaje, praktyki, a także możliwie przy uwzględnieniu instrukcji i wytycznych Klienta. Złożona przez NAUTIQUS oferta obejmuje tylko te czynności, które są w niej wymienione i zachowuje ważność w określonym w niej terminie. Oferta NAUTIQUS i uzgodnienia dotyczące stawek i usług (własnych lub osób trzecich) odnoszą się tylko i wyłącznie do towarów określonych w zleceniu oraz zakładają typowe, niezakłócone warunki jego realizacji. W przypadku braku wskazania terminu ich obowiązywania, każda oferta lub kwotowanie zachowuje ważność tylko w razie ich niezwłocznego potwierdzenia przez Klienta w zleceniu, które ma być realizowane niezwłocznie po jego złożeniu, chyba, że strony inaczej postanowiły.
 3. Klient jest zobowiązany do udzielenia zlecenia kompletnego i prawidłowego. Klienta obciążają konsekwencje zaistniałe wobec NAUTIQUS i osób trzecich w następstwie podania w zleceniu niedokładnych, niekompletnych i nieprawidłowych danych, przy czym odnosi się to również do danych zawartych w dokumentach, korespondencji oraz podanych na przesyłce informacji, co do ilości, wagi, wymiarów i właściwości, a także wadliwego opakowania przesyłki, itp., nawet wtedy, gdy niedokładność, niekompletność, względnie nieprawidłowość powstały bez jego winy. NAUTIQUS jest uprawniony do sprawdzenia, czy przedstawione mu w zleceniu dane są poprawne i wyczerpujące, jak również do sprawdzenia prawdziwości podpisów i uprawnień osób podpisanych na zleceniach i innych dokumentach. Przy towarach wymagających szczególnego traktowania Klient, przekazując zlecenie, winien w nim określić konkretne wymagania jakie należy spełnić podczas procesu transportu. W przypadku, gdy chodzi o towar niebezpieczny w rozumieniu przepisów o transporcie towarów niebezpiecznych lub innych, dla których w zakresie przewozu i magazynowania istnieją szczególne przepisy, co do obchodzenia się z nimi, Klient zobowiązany jest podać wszystkie dane, niezbędne do właściwej realizacji zlecenia, w szczególności klasyfikacje zgodna z właściwymi przepisami dotyczącymi towarów niebezpiecznych.
 4. NAUTIQUS jest zobowiązany na wyraźne żądanie Klienta do udzielania informacji, porad lub przedstawiania opinii w związku z wykonywanym zleceniem.
 5. W celu realizacji przyjętego zlecenia na podstawie niniejszych OWŚU lub odrębnych ustaleń NAUTIQUS jest uprawniony do podzlecenia wykonania usługi objętej zleceniem podmiotowi trzeciemu, które w ocenie NAUTIQUS posiada stosowne kwalifikacja i kompetencje do wykonania tegoż zlecenia. Za działania tych osób NAUTIQUS ponosi odpowiedzialność jak za działanie własne.
 6. Klient zobowiązuje się udzielić wszelkich wymaganych instrukcji dotyczących zakresu zlecenia, z odpowiednim wyprzedzeniem czasowym, umożliwiającym jego efektywną realizację. Dodatkowo w miarę potrzeby Klient zapewnia, że przedstawiciele NAUTIQUS uzyskają dostęp do towarów, środków transportu, magazynów itp. celem realizacji zleconych zadań, w szczególności na potrzeby przeprowadzenia kontroli wynikających z bezwzględnie obowiązujących przepisów prawa.
 7. Przewidywane terminy realizacji poszczególnych zleceń przekazywane są Klientowi w trakcie realizacji zlecenia, mogą one ulegać zmianie w, po wcześniejszym ich pisemnym uzgodnieniu przez strony. Uzgodnione terminy nie są bezwzględnie wiążące dla NAUTIQUS, w przypadku gdy Klient przed przystąpieniem do realizacji każdorazowego zlecenia nie dopełni swoich obowiązków w zakresie współdziałania koniecznego do prawidłowej realizacji zlecenia. W powyższym przypadku data ostatecznej realizacji zlecenia będzie odpowiednio przesunięta o czas opóźnienia wynikły z działania lub zaniechania Klienta.
III. Wynagrodzenie
 1. Klient zobowiązuje się do zwrotu na rzecz NAUTIQUS wszelkich kosztów i wydatków, jakie ten poniósł w związku z wykonywaniem zlecenia spedycyjnego oraz do zapłaty wynagrodzenia.
 2. W przypadku braku odmiennych postanowień, faktury VAT wystawiane przez NAUTIQUS po każdorazowym wykonaniu zlecenia płatne będą w terminie 14 dni od dnia ich wystawienia. Wszelkie ceny wynikające z aktualnie obowiązujących cenników NAUTIQUS są cenami netto.
 3. Za datę uregulowania płatności uważa się dzień uznania rachunku bankowego NAUTIQUS. Klienta obciąża koszt transferu waluty związany z realizacją wynagrodzenia na rzecz NAUTIQUS. Rachunek bankowy NAUTIQUS winien zostać każdorazowo uznany kwotami odpowiadającymi kwotom wynikającym z dokumentów księgowych tj., faktur, not itp.
 4. W przypadku opóźnienia Klienta w uregulowaniu należności, NAUTIQUS ma prawo do naliczania odsetek w wysokości maksymalnej.
 5. O ile nie uzgodniono inaczej, prawo NAUTIQUS do otrzymania wynagrodzenia lub innych płatności z tytułu wykonania usługi powstaje z chwilą jej zrealizowania. W braku innych uzgodnień, oferta NAUTIQUS zawiera wszystkie koszty ponoszone przez NAUTIQUS podczas niezakłóconego przebiegu procesu wykonania zleconych usług. Ponadto, Klient zobowiązany jest to pokrycia wszelkich kosztów jakie należy uiścić do podmiotów trzecich w związku z wykonaniem zlecenia. Co do zasady NAUTIQUS przysługuje zwrot poniesionych w celu wykonania usług wydatków.
 6. W przypadku gdy w trakcie realizacji zlecenia, NAUTIQUS ureguluje koszty obciążające Klienta – zostaną one rozliczone przez NAUTIQS w walucie wynikającej z oferty, a w przypadku braku jej określenia w PLN, z uwzględnieniem, iż przeliczenie waluty na PLN będzie się odbywało wg kursu sprzedaży Banku Raifaissen
 7. Dopuszczalne jest podwyższenie cen w przypadku zmiany bezwzględnie obowiązujących przepisów prawa, w trakcie realizacji każdorazowego zlecenia, jeżeli powoduje to zwiększenie po stronie NAUTIQUS nakładów niezbędnych do realizacji zobowiązania.
 8. NAUTIQUS ma prawo przed przystąpieniem do realizacji zlecenia, bądź też w trakcie jego trwania do żądania zrealizowania przedpłaty, która będzie płatna w terminie 3 dni od daty zawiadomienia Klienta o takim żądaniu.
 9. W przypadku, gdy kontynuacja lub ukończenie zlecenia przez NAUTIQUS zostanie uniemożliwione z przyczyn od niego niezależnych, Klient wypłaci wynagrodzenie proporcjonalne do nakładu pracy wykonanej przed jej zawieszeniem. W takim przypadku NAUTIQUS będzie zwolniona z odpowiedzialności za nieukończenie zlecenia.
IV. Reklamacje
 1. Klient jest uprawniony do złożenia reklamacji w związku z wykonaniem zlecenia, w szczególności zgłaszania wszelkich zastrzeżeń dotyczących jakości zrealizowanego zlecenia w terminie 30 dni od daty zakończenia łańcucha transportowego danego towaru. W przeciwnym wypadku przyjmuje się, że usługa została przyjęta jako pozbawiona wad.
 2. Reklamacja musi być złożona w formie pisemnej.
 3. NAUTIQUS, co do zasady rozpatruje reklamacje w terminie nie dłuższym niż 14 dni od dnia otrzymania skutecznie wniesionej reklamacji, w szczególnie skomplikowanych wypadkach okres ten może być wydłużony do 45 dni.
V. Odpowiedzialność
 1. NAUTIQUS odpowiada względem Klienta za należyte wykonanie zlecenia.
 2. NAUTIQUS akceptuje swoja odpowiedzialność wyłącznie w przypadku zaistnienia zawinionej szkody. Odpowiedzialność NAUTIQUS w stosunku do Klienta w zakresie reklamacji związanej z jego stratą, finansowa lub inną, niezależnie od jej natury, powstałą w sposób pośredni lub bezpośredni w związku z wykonanym zleceniem, w żadnym przypadku nie przekroczy kwoty wynikającej z ubezpieczenia OC spedytora.
 3. Zajecie, uszkodzenie, utrata przesyłki w całości lub w części, niezawinione przez NAUTIQUS, a także spowodowane siła wyższą, przepadkiem (konfiskata) lub innym aktem władzy dotyczącym przesyłki, nie maja wpływu na roszczenia NAUTIQUS wobec Klienta, w szczególności w zakresie roszczenia o zapłatę umówionego wynagrodzenia oraz zwrotu kosztów i wydatków poniesionych przez NAUTIQUS.
 4. NAUTIQUS nie ponosi odpowiedzialności za: przesyłki wartościowe i towary niebezpieczne, jeżeli nie zostały zadeklarowane i zaakceptowane przez NAUTIQUS w zawartej umowie; szkodę spowodowana opóźnieniem w dostawie przesyłki chyba, że zobowiązał się do dostarczenia jej w określonym terminie; szkodę w postaci innej, niż szkoda rzeczywista; ubytek wagi w towarach masowych, wynikający z ich właściwości, nieprzekraczający granic określonych właściwymi dla danego towaru przepisami, a w przypadku braku takich przepisów - granic zwyczajowo przyjętych; szkodę wynikająca z udziału lub zaniechania osób, z którymi NAUTIQUS nie pozostaje w stosunkach umownych.
 5. Strony są zwolnione od odpowiedzialności za niewykonanie lub nienależyte wykonanie zobowiązań wynikających z treści umowy spedycji, jeżeli jest to spowodowane siłą wyższą mogącą mieć wpływ na należyte wykonanie zlecenia, a w szczególności: wojną, groźbą wojny, powstaniem, strajkiem, aktem nieposłuszeństwa obywatelskiego, sabotażem, blokadą transportu, pożarem, powodzią, trzęsieniem ziemi, śnieżycą, klęskami żywiołowymi, postanowieniami władz publicznych, nagłymi zmianami ustawodawstwa podatkowego i celnego oraz innymi okolicznościami, mającymi nagły i niespodziewany charakter, jeżeli miały one wpływ na wykonanie umowy spedycji. W związku z powyższymi okolicznościami, terminy wykonania zobowiązań wynikających z umowy spedycji, przesuwają się proporcjonalnie do czasu, w którym ich wykonanie lub należyte wykonanie było niemożliwe. Strona w stosunku do której powstała niemożność wykonania lub należytego wykonania zobowiązań wynikających umowy spedycji, jest zobowiązana do niezwłocznego poinformowania o zaistnieniu powyższych okoliczności, drugiej strony bezpośrednio po otrzymaniu informacji o ich powstaniu.
 6. NAUTIQUS posiada ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności profesjonalnej.
VI. Prawo zatrzymania / Prawo zastawu
 1. W przypadku zaistnienia, obiektywnie uzasadnionych wątpliwości, co do wypłacalności Klienta, NAUTIQUS może uzależnić dalsze wykonywanie usług od wcześniejszego dokonania przez niego płatności całej umówionej kwoty oraz zapłaty kwot należnych z tytułu wcześniej wykonanych zleceń, za które wystawiono faktury VAT, a których płatność nie nastąpiła w przewidzianym terminie.
 2. Dla zabezpieczenia należności od Klienta w zakresie świadczonych przez NAUTIQUS usług spedycyjnych, NAUTIQUS ma prawo do zatrzymania przesyłki i/lub dokumentów do czasu zapłaty tych należności. NAUTIQUS może również egzekwować przyznane mu wyżej wymienione uprawnienia w odniesieniu do sum należnych mu od Klienta za poprzednie zlecenia. Jeżeli zgodnie ze zleceniem przesyłka ma być postawiona do dyspozycji strony trzeciej lub stronie trzeciej przekazana, NAUTIQUS może także skorzystać z prawa zastawu na przesyłce. Wszelkie koszty związane z zastawem na przesyłce i/lub dokumentach obciążają towar. W przypadku, gdy osoby trzecie wystąpią wobec NAUTIQUS z jakimikolwiek roszczeniami w związku z wykonywaniem przez NAUTIQUS prawa zatrzymania lub zastawu na przesyłce, Klient zleceniodawca zobowiązany będzie do niezwłocznego zwolnienia NAUTIQUS z takiej odpowiedzialności i naprawienia poniesionej przez NAUTIQUS szkody.
VII. Poufność, prawa autorskie i polityka prywatności
 1. NAUTIQUS mając na względzie wagę udostępnianych mu przez Klienta informacji, zobowiązuje się do bezwzględnego zachowania tajemnicy przedsiębiorstwa Klienta zarówno w trakcie wykonywania zlecenia jak i po jego zakończeniu.
 2. Klient zobowiązany jest do zachowania tajemnicy przedsiębiorstwa NAUTIQUS w czasie wykonywania zlecenia oraz po jego zakończeniu.
 3. Przez tajemnicę przedsiębiorstwa rozumie się powzięte w jakikolwiek sposób, nieujawnione do wiadomości publicznej informacje handlowe, techniczne, technologiczne, organizacyjne, personalne lub inne informacje dotyczące strony i jej przedsiębiorstwa, posiadające wartość gospodarczą, co do których strony podjęły działania w celu zachowania ich poufności, w tym w zakresie wykonywanego na rzecz Klienta zlecenia przez NAUTIQUS. Przekazywanie, udostępnianie, wykorzystywanie, rozpowszechnianie itp. przez stronę informacji niestanowiących tajemnicy przedsiębiorstwa w formie wystąpień publicznych, konferencji, szkoleń może nastąpić tylko pod warunkiem uzyskania pisemnej zgody drugiej strony.
 4. NAUTIQUS udostępnia informacje uzyskane w związku z realizowanym zleceniem wyłącznie Klientowi, chyba, że strony postanowiły inaczej, a w szczególności gdy Klient w formie pisemnej wyraził zgodę na udostępnianie informacji oraz dokumentów osobom trzecim.
 5. NAUTIQUS zastrzega sobie wyraźnie prawa autorskie do sporządzanych na zlecenie Klienta opinii, ekspertyz, w stosunku do których mogą powstać takie prawa.
 6. Administratorem danych osobowych jest: Nautiqus Sp. z o.o. , ul. Polska 13A, 81-339 Gdynia w rozumieniu Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku.
 7. Państwa dane osobowe są przetwarzane na podstawie art.6 ust.1 lit.f RODO, tj. w oparciu o niezbędność przetwarzania do celów wynikających w prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez Administratora. Interesy firmy Nautiqus Sp. z o.o. polegają na oferowaniu usług  spedycyjnych, wystawianiu faktur oraz prowadzeniu rozliczeń podatkowych. Pełna Polityka prywatności Nautiqus link.
VIII. Postanowienia końcowe
 1. Strony uznają, iż na potrzeby realizacji usług objętych niniejszymi OWŚU za formę pisemną uznaje się również korespondencję elektroniczną.
 2. Wszelkie spory wynikające z OWŚU lub umów, do których stosuje się ich postanowienia podlegają rozstrzygnięciu przez sąd właściwy rzeczowo i miejscowo dla siedziby NAUTIQUS.
 3. OWŚU oraz umowy do których stosuje się ich postanowienia podlegają prawu polskiemu.
 4. Treść niniejszych OWŚU została zatwierdzona uchwałą Zarządu NAUTIQUS z dnia 6 czerwca 2018r. o nr 01/06/2018 i wchodzi w życie z dniem uchwalenia.