Zapytanie Ofertowe

Zapytanie Ofertowe

Zapytanie Ofertowe

ZAPYTANIE OFERTOWE

dotyczące wdrożenia informatycznego systemu B2B pozwalającego na automatyczną wymianę danych w standardzie EDIFACT

I. Podmiot kierujący zaproszenie o złożenie oferty

Nautiqus Sp. z o.o.
ul. Polska 13A
81-339 Gdynia

e-mail: info@nautiqus.pl

II. Tryb udzielenia zamówienia

Niniejsze postępowanie o udzielenie zamówienia prowadzone jest w trybie zapytania ofertowego zgodnie z zasadą konkurencyjności określoną w wytycznych dotyczących udzielania zamówień w ramach RPO województwa pomorskiego na lata 2014-2020.

Nautiqus Sp. z o.o. zaprosi do rozmów Wykonawców, którzy w odpowiedzi na niniejsze zaproszenie złożą oferty najbardziej zbliżone do oczekiwań Zamawiającego i zawierające cenę odpowiadająca rynkowej wartości zaproponowanych rozwiązań. Przedmiotem negocjacji pomiędzy Zamawiającym, a wybranymi Wykonawcami będą w szczególności cena przedmiotu zamówienia, termin jego wykonania oraz zasady i warunki gwarancji oraz serwisowania przedmiotu zamówienia.

III. Opis przedmiotu zamówienia

Prosimy o przedstawienie oferty na wykonanie systemu informatycznego opartego o nowoczesne technologie, który umożliw realizację automatyczne wymiany danych między klientami firmy Nautiqus a firmami transportowymi. System ma również integrować i automatyzować procesy zachodzące wewnątrz firmy Nautiqus.

System musi zwierać następujące moduły / funkcje:

wysyłanie deklarowanej wagi ładunków wykorzystując komunikat VERMAS EDIFACT;
awizacja ładunków w terminalach przy użyciu komunikatu COPINO EDIFACT;
śledzenie ładunków podczas podróży EDIFACT IFTSTA;
automatyczna weryfikacja alokowania faktur kosztowych;
generowanie ofert zbiorczych „all‐in”;
komunikaty systemowe związane ze zdarzeniami w spedycjach;
aplikacja mobilna;
modułu CRM;
moduł Bazy wiedzy;
moduł integracji procesów z Agencją Celną.

Szczegółowy zakres projektu opisano w ramach Załącznika nr 1 do niniejszego zapytania ofertowego.

IV. Podstawy wykluczenia z udziału w postępowaniu

Z udziału w postępowaniu wykluczeni są Wykonawcy, który:

a) wyrządzili szkody poprzez niewykonanie zamówienia lub nienależyte wykonanie zamówienia oraz szkoda nie została stwierdzona prawomocnym orzeczeniem sądu, w okresie 3 lat przed upublicznieniem Zapytania ofertowego,
b) są w stanie likwidacji, zarządzono względem nich likwidację oraz ogłoszono wobec nich upadłość,
c) zalegają z uiszczeniem podatków, opłat lub składek ubezpieczenia społecznego lub zdrowotnego,
d) zostali prawomocnie skazani za przestępstwo popełnione w związku z postępowaniem o udzielenie zamówienia, przestępstwo przekupstwa, przestępstwo przeciwko obrotowi gospodarczemu lub inne przestępstwo popełnione w celu osiągnięcia korzyści majątkowych,
e) posiadają wspólnika spółki jawnej, partnera lub członka zarządu spółki partnerskiej; komplementariusza spółki komandytowej oraz komandytowo-akcyjnej; członka organu zarządzającego osoby prawnej, który został prawomocnie skazany za przestępstwo popełnione w związku z postępowaniem o udzielenie zamówienia, przestępstwo przekupstwa, przestępstwo przeciwko obrotowi gospodarczemu lub inne przestępstwo popełnione w celu osiągnięcia korzyści majątkowych,
f) otrzymali sądowego zakazu ubiegania się o zamówienie, na podstawie przepisów o odpowiedzialności podmiotów zbiorowych za czyny zabronione pod groźbą kary.
g) w stosunku, do których zachodzą powiązania kapitałowe i osobowe, przez co rozumie się wzajemne powiązania między Zamawiającym polegające w szczególności na:
h) uczestniczeniu w spółce jako wspólnik spółki cywilnej lub osobowej.
i) pełnieniu funkcji członka organu nadzorczego lub zarządzającego, prokurenta, pełnomocnika.

W celu wykazania podstaw do wykluczenia z postępowania o udzielnie przedmiotowego zamówienia Wykonawca powinien wraz z ofertą złożyć oświadczenie własne zgodnie ze wzorem stanowiącym Załącznik nr 2 do Zapytania Ofertowego „Oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia”.

Ofertę Wykonawcy wykluczonego uważa się za odrzuconą.

V. Warunki udziału w postępowaniu oraz opis sposobu oceny dokonywania ich spełnienia.

1. W postępowaniu o udzielenie zamówienia mogą brać udział Wykonawcy, którzy spełniają następującego warunku dotyczącego:

Posiadania zdolności ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia.

Za spełnienie przedmiotowego warunku, Zamawiający uzna posiadanie przez Wykonawcę, w okresie 3 lat obrotowych przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności przez Wykonawcę jest krótszy, to w tym okresie, średnioroczny przychód brutto w wysokości nie mniejszej niż 1 500 000,00 zł.

W celu oceny spełnienia przez Wykonawcę niniejszego warunku Wykonawca składa wraz z ofertą oświadczenie zgodnie ze wzorem stanowiącym Załącznik nr 3 do niniejszego zamówienia.

2. Ocena spełnienia warunków udziału w postępowaniu będzie dokonana poprzez sprawdzenie czy złożone przez Wykonawcę dokumenty i oświadczenia potwierdzają spełnienie poszczególnych warunków udziału w postępowaniu zgodnie z formułą „zero-jedynkową”

VII. Sposób przygotowania oferty

Przesłana oferta powinna zawierać:

pełne dane oferenta,
termin ważności oferty,
cena brutto oraz szacowana pracochłonność wyrażone w postaci wypełnionego Załącznika nr. 1 do niniejszego zapytania ofertowego,
opis warunków gwarancji,
oferowany czas rozpoczęcia projektu oraz oferowaną datę realizacji projektu,
krótki opis realizacji wybranego systemu IT dla przedsiębiorstwa,
kopie rachunku zysków i strat za ostatnie 3 lata obrotowe przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy to za ten okres.

Treść złożonej oferty musi odpowiadać treści Zapytania ofertowego. Zamawiający zaleca wykorzystanie formularzy przekazanych przez Zamawiającego. Dopuszcza się złożenie w ofercie załączników opracowanych przez Wykonawcę, pod warunkiem, że będą one zgodne co do treści z formularzami opracowanymi przez Zamawiającego.

Oferty należy sporządzić w języku polskim. Dokumenty sporządzone w języku obcym powinny być składane wraz z tłumaczeniem na język polski.

Oferta i załączniki do oferty muszą być podpisane przez upoważnionego(ych) przedstawiciela(i) Wykonawcy zgodnie z formą reprezentacji Wykonawcy określoną w dokumencie rejestrowym (ewidencyjnym) Wykonawcy.

W przypadku składania dokumentów w formie kopii, muszą one być poświadczone za zgodność z oryginałem przez upoważnionego(ych) przedstawiciela(i) Wykonawcy zgodnie ze sposobem reprezentacji określonym w dokumencie rejestracyjnym (ewidencyjnym) lub przez osoby do tego upoważnione.

Zamawiający zaleca, aby każda zapisana strona oferty (wraz z załącznikami do oferty) była ponumerowana kolejnymi numerami.

Nie dopuszcza się możliwości zmiany warunków złożonej oferty.

Wykonawca może złożyć tylko jedną ofertę.

Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych.

Zamawiający nie przewiduje możliwości składania ofert wariantowych.

Wykonawca ponosi wszelkie koszy związane z przygotowaniem i złożeniem oferty.

VIII. Termin związania z ofertą

Wykonawca pozostaje związany ofertą przez okres co najmniej 60 dni.
Bieg terminu związania ofertą rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert.

IX. Miejsce i termin składania ofert

1. Oferty stanowiące odpowiedź na Zapytanie należy składać pisemnie, tj. osobiście lub drogą pocztową, na adres: „NAUTIQUS” Sp. z o.o. ul. Polska 13A, 81-339 Gdynia, lub e-mail: info@nautiqus.pl

W przypadku ofert przesłanych pocztą lub dostarczonych osobiście oferta powinna być złożona w zamkniętej kopercie z dopiskiem „Zapytanie ofertowe”. W przypadku ofert przesłanych pocztą elektroniczną w tytule maila należy wpisać „Zapytanie ofertowe, a oferta wraz z wymaganymi załącznikami musi być przesłana w formie skanu podpisanej oferty (pliki pdf).

2. Termin nadsyłania ofert upływa 15.10.2017 r.

Za termin złożenia oferty uważa się termin wpływu oferty do Zamawiającego na adres wskazany w pkt.1 powyżej lub w dacie jej otrzymania na adres poczty elektronicznej wskazany w pkt. 1 powyżej.

3. Oferta złożona po terminie nie będzie rozpatrywana.

X. Miejsce i termin otwarcia ofert

Otwarcie ofert nastąpi 16.10.2017 r. o godzinie 10:00, w siedzibie Zamawiającego.
Zamawiający zawiadomi Wykonawców o wyniku postępowania oraz umieści stosowną informację na stronie www.nautiqus.com.pl nie później niż w terminie 14 dni od momentu otwarcia ofert.
Pełna treść zapytania ofertowego jest dostepna na naszej stronie w zakładce do pobrania