Przedstawicielstwo celne

Przedstawicielstwo celne

PRZEDSTAWICIELSTWO CELNE [Podstawy prawne: Art. 5, 18,19 UKC]

Unijny kodeks celny wprowadza definicję przedstawiciela celnego, którym jest każda osoba ustanowiona przez inną osobę do działania przez przedstawiciela reprezentującego jego interesy przed organami celnymi w celu dokonywania wszelkich czynności prawnych związanych z formalnościami celnymi.

Rozróżniamy dwa rodzaje przedstawicielstwa:

  • Przedstawicielstwo bezpośrednie – przedstawiciel działa na rzecz i w imieniu innej osoby. Odpowiedzialność przedstawiciela jest ograniczona z definicji, ponieważ wszelkie zobowiązania obciążają reprezentowanego, skoro są zaciągane na rzecz i w imieniu innej osoby. Przedstawiciel bezpośredni jest tylko pośrednikiem w realizacji poszczególnych czynności prawnych związanych z odprawą celną.

 

  • Przedstawicielstwo pośrednie – przedstawiciel działa w imieniu własnym, lecz na rzecz innej osoby. W tym przypadku istnieje odpowiedzialność solidarna, co jest zasadą. Polega ona na tym, że każdy ze współdłużników – zarówno reprezentowany, jak i przedstawiciel – odpowiada za całość długu. Wierzyciel (organ celny) może dochodzić długu w całości lub w części od wszystkich dłużników łącznie, od jednego z nich bądź od każdego z osobna. Zaspokojenie wierzyciela przez jednego lub niektórych współdłużników zwalnia z długu pozostałych.

 

Przepisy prawa nie wprowadzają wzoru pełnomocnictwa w postępowaniu celnym, wymogiem jest jego pisemna forma i precyzyjne określenie podmiotu udzielającego upoważnienia, osoby umocowanej i zakresu jej działania. Dla ważności pełnomocnictwa wymaga się, by zostało ono sporządzone i podpisane w imieniu przedsiębiorcy przez osobę lub osoby upoważnione do jego reprezentowania.

Organ celny może żądać od każdej osoby oświadczającej, że działa w imieniu lub na rzecz innej osoby, przedstawienia dowodów potwierdzających jej prawo do występowania w charakterze przedstawiciela.

Przedstawiciel może udzielić dalszego upoważnienia do wykonania określonych czynności. Jest to możliwe jedynie za zgodą osoby, którą pełnomocnik reprezentuje. W przypadku substytucji pełnomocnictwa odpowiedzialność majątkową wobec organu celnego za pokrycie kwoty długu celnego lub innych opłat, jakie powstały na skutek nieprawidłowego lub nieterminowego dokonania albo niewykonania czynności prawa celnego, ponoszą solidarnie wszyscy przedstawiciele. Prawo do udzielenia dalszego upoważnienia przysługuje wszystkim przedstawicielom.