Ubezpieczenie cargo - zgłoszenie szkody

Ubezpieczenie cargo – zgłoszenie szkody

O czym należy pamiętać?

zgłoszenie szkody na towarze w ramach ubezpieczenia cargo:

Ubezpieczenie towaru

Towar musi być ubezpieczony w ramach ubezpieczenia cargo (zgłoszenie chęci ubezpieczenia towaru powinno nastąpić w momencie składania zlecenia)

Czas zgłoszenia szkody

Zgłoszenie szkody musi być przedstawione w towarzystwie ubezpieczeniowym niezwłocznie po jej ujawnieniu, najlepiej w dniu dostawy towaru.

Powstałe uszkodzenia towaru

W ubezpieczeniu cargo zgłaszać możemy uszkodzenia towaru powstałe w czasie trwającego transportu, niestety nie  możemy uwzględniać uszkodzeń, które wynikły na skutek nienależycie przygotowanego, zapakowanego, czy zabezpieczonego towaru przez załadowcę.

Franszyza redukcyjna

Franszyza redukcyjna (inaczej względna lub warunkowa) to kwota, do wysokości której ubezpieczyciel nie odpowiada za powstałą szkodę.

Jakie dokumenty będą potrzebne, oraz co należy przygotować?

ubezpieczyciel w przypadku zgłoszenia uszkodzenia towaru będzie wymagał:

✅ Konosament B/L (z ang. Bill of Lading), czyli armatorski list przewozowy. Potwierdza załadunek i jest dowodem dla importera wydania towaru przewoźnikowi morskiemu.

✅ List przewozowy CMR to potwierdzenie dla dostawcy transportu otrzymania towaru lub kontenera w porcie wyładunkowym. Jeżeli w czasie rozładunku ujawniona zostanie szkoda na towarze, to na liście przewozowym powinien znaleźć się zapis o uszkodzeniu. Taki raport powinien być również podpisany w obecności kierowcy, jako świadka zdarzenia.

✅ Protokół szkody z dostawy towaru powinien być sporządzany z udziałem kierowcy w czasie trwania rozładunku. Należy pamiętać że w przypadku wykrycia szkody przy rozładunku towaru z kontenera trzeba podać numer plomby kontenera.

✅ Kopia faktury handlowej oraz lista pakunkowa dla całego towaru przewożonego transportem morskim.

✅ Dokładne zdjęcia uszkodzonego towaru z podaną datą wykonanych zdjęciach oraz widocznym numerem kontenera.

✅ Pismo roszczeniowe poszkodowanego wraz z kalkulacją poniesionych strat w związku ze szkodą.

✅ Oryginał druku oświadczenia dosyłanego przez towarzystwo ubezpieczeniowe.

✅ Wszelkie pozostałe dokumenty, które według ubezpieczonego będą istotne w rozpatrzeniu sprawy przez towarzystwo ubezpieczeniowe